Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 07:43 02/11/2021  

Kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ I

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /KH-THCS

Phong Mỹ, ngày  01  tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Năm học 2021 - 2022

Thực hiện Thông tư số 26/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Tông tư số 58/2011/TT-BGD ĐT ngày 12/12/2011;

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường THCS Phong Mỹ, trường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm đánh giá kết quả dạy của giáo viên và việc học của học sinh, qua đó điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chỉ đạo thực hiện dạy và học của thầy và trò trong từng kỳ của năm học.

- Kiểm tra giữa kì bảo đảm nguyên tắc vừa động viên, khuyến khích học sinh học tập, vừa giúp các thầy cô giáo điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh

- Tổ chức coi kiểm tra nghiêm túc, bảo đảm kết quả làm bài của học sinh mang tính khách quan, phản ánh đúng chất lượng thực của học sinh.

- Cán bộ, giáo viên nhà trường là người chịu trách nhiệm về tính khách quan và nghiêm túc của kì kiểm tra.

2. Yêu cầu: Tổ chức coi, chấm kiểm tra nghiêm túc, đánh giá khách quan, đúng thực chất.

II. MÔN KIỂM TRA, THỜI GIAN, GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH

1. Môn kiểm tra: Tuần 9: Toán, Văn, TA,  LS ĐL 7,8,9; GDCD, CN 6,7,9. Lý 7,8 ; Tuần 10: CN 8, Lý 9, Sinh 7,8,9; KHTN, Hóa 8,9

2. Thời gian và cấu trúc đề kiểm tra

- Thời gian kiểm tra: Từ tuần 9 – tuần 10.

- Thời gian làm bài :

+ Các môn Toán, Văn, KHTN, Lịch sử Địa lý 6: 90 phút.

+ Các môn còn lại: 45 phút.

- Cấu trúc đề: Trắc nghiệm + Tự luận (Thực hiện theo tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cấp trung học cơ sở về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học, kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra, đánh giá)

- Nội dung chương trình ra đề: Từ tuần 1 đến thời điểm kiểm tra.

III. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Đề kiểm tra

- Giáo viên bộ môn tự ra để kiểm tra, nộp về tổ chuyên môn và Lãnh đạo trường trước 1 tuần.

- Tổ trưởng chuyên môn duyệt đề kiểm tra các môn trước khi nộp về Lãnh đạo trường.

2. In sao đề kiểm tra, giấy kiểm tra giữa học kỳ

Nhà trường sẽ in sao đề kiểm tra và giấy làm bài kiểm tra đến từng học sinh.

Cuối học kỳ I và cuối năm học nhà trường sẽ tiến hành thu phí.

3. Coi kiểm tra

- Lãnh đạo trường sẽ bố trí lịch kiểm tra chung cho từng bộ môn dựa trên Kế hoạch dạy học của từng bộ môn.

- Tất cả giáo viên đứng lớp đều phải tham gia coi kiểm tra theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4. Chấm và cập nhật điểm

Giáo viên bộ môn chấm bài kiểm tra và cập nhật điểm kiểm tra trên Cổng sau kiểm tra 1 tuần và nộp bài về Cô Văn Thị Kim Quyên để lưu.

5. Lịch kiểm tra.

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Thời gian thu bài

03/11/2021

Sáng

Ngữ văn 9, Ngữ văn 6

90 phút

07 giờ 30

09 giờ 05

Địa lý 9, Tiếng anh 6

45 phút

09 giờ 20

10 giờ 10

Chiều

Tiếng Anh 7, Vật lý 8

45 phút

13 giờ 30

14 giờ 20

GDCD 7, GDCD 8

45 phút

14 giờ 35

15 giờ 25

CN 7

45 phút

15 giờ 40

16 giờ 30

04/11/2021

Sáng

Tiếng Anh 9, GDCD 6

45 phút

07 giờ 30

08 giờ 20

GDCD 9

45 phút

08 giờ 35

09 giờ 25

LS-ĐL 6

90 phút

08 giờ 35

10 giờ 10

Chiều

Ngữ văn 7, Ngữ văn 8

90 phút

13 giờ 30

15 giờ 05

Địa lý 7, Sử 8

45 phút

15 giờ 20

16 giờ 10

05/11/2021

Sáng

Toán 9, Toán 6

90 phút

07 giờ 30

09 giờ 05

Lịch sử 9, C.nghệ 6

45 phút

09 giờ 20

10 giờ 10

Chiều

Toán 7, Toán 8

90 phút

13 giờ 30

15 giờ 05

Vật lý 7, Địa lý 8

45 phút

15 giờ 20

16 giờ 10

06/11/2021

Sáng

Sử 7, Tiếng anh 8

45 phút

07 giờ 30

08 giờ 20

09/11/2021

Sáng

Hóa 8,9

45 phút

07 giờ 30

08 giờ 20

KHTN 6

90 phút

08 giờ 35

10 giờ 10

Sinh 9

45 phút

08 giờ 35

09 giờ 25

Chiều

Sinh 7, 8

45 phút

13 giờ 30

14 giờ 20

Lý 9, CN 8

45 phút

14 giờ 35

15 giờ 25

6. Phân công coi kiểm tra (Kèm theo Phụ lục 1)

7. Phân công Lãnh đạo, thư ký, nhân viên (Kèm theo Phụ lục 2)

Trên đây là kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, yêu cầu CBGVNV thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

-Các Tổ trưởng Tổ CM;

- Đăng tải Website trường;

- Lưu; VT, CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mai Hồng Phi


Phụ lục 1

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  TRƯỜNG THCS PHONG MỸ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày
kiểm tra

Buổi
kiểm tra

Môn kiểm tra

GIÁM THỊ COI KIỂM TRA HỌC KỲ II

Số lượng giám thị/ buổi

Ghi chú

Đoàn Ngọc Chinh

Ngô Hiếu

Trần Văn Bảo

Trịnh Xuân Lợi

Diệp Văn Hà Giang

Hoàng Thị Hà

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Trần Thị Hà

Văn Thị Kim Hương

Nguyễn Văn Hữu

Lê Đức Lập

Nguyễn Văn Thành

Hoàng Thị Nhi

Phạm Thị Minh Phương

Trần Thị Tám

Nguyễn Văn Dũng

Hoàng Thị Thanh Lý

Phan Văn Thành

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thương

Đoàn Văn Thăng

Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Thị Kim Anh

Trần Minh Châu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Số buổi coi kiểm tra

3

2

1

3

3

3

2

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

     

Thứ tư
03/11/2021

Sáng

Ngữ văn 9, Ngữ văn 6

     

X

 

X

   

X

X

   

X

     

X

     

X

     

7

7

 

Địa lí 9, Tiếng anh 6

                                                 

Chiều

Tiếng Anh 7, Vật lý 8

X

   

X

 

X

     

X

   

X

     

X

     

X

     

7

7

 

GDCD 7, GDCD 8

                                                 
   

Công nghệ 7

                                                     

Thứ năm
04/11/2021

Sáng

Tiếng Anh 9, GDCD 6

       

X

 

X

 

X

       

X

X

   

X

 

X

       

7

7

 

GDCD 9

                                                 
 

Lịch sử - Địa lí 6

                                                     

Chiều

Ngữ văn 7, Ngữ văn 8

     

X

X

     

X

X

     

X

     

X

X

         

7

7

 

Địa lí 7, Lịch sử 8

                                                 

Thứ sáu
05/11/2021

Sáng

Toán 9,  Toán 6

   

X

       

X

     

X

     

X

   

X

   

X

 

X

7

7

 

Lịch sử 9, C. Nghệ 6,

                                                 

Chiều

Toán 7, Toán 8

             

X

     

X

     

X

   

X

 

X

X

 

X

7

7

 

Vật lí 7, - Địa lí 8

                                                 

Thứ bảy
06/11/2021

Sáng

Lịch sử 7, Tiếng anh 8

       

X

X

 

X

   

X

         

X

X

     

X

   

7

7

 

Thứ ba
09/11/2021

Sáng

Hóa 8, 9

X

X

               

X

     

X

X

     

X

       

7

7

 

KHTN 6

 

X

       

Sinh 9

           

Chiều

Sinh 7, 8

                                                     

Vật lí 9, Công nghệ 8

X

X

               

X

     

X

       

X

   

X

X

7

7

 
                 

Số buổi coi kiểm tra

3

2

1

3

3

3

2

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Phong Mỹ, ngày   tháng 11 năm 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mai Hồng Phi             


Phụ lục 2

Phòng GD&ĐT Phong Điền                                                                                                        

Trường THCS Phong Mỹ                                                                                                          

PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022

             

THỨ
NGÀY THÁNG

BUỔI

MÔN
KIỂM TRA

LÃNH ĐẠO

THƯ KÝ

THANH TRA

NHÂN VIÊN

Thứ 4
03/11/2021

Sáng

Ngữ văn 9, Ngữ văn 6

Mai Hồng Phi

Văn Kim

Trần Văn Bảo

Thúy, Lệ

Địa lí 9, Tiếng anh 6

Chiều

Tiếng Anh 7, Vật lý 8

GDCD 7, GDCD 8

Công nghệ 7

Thứ 5
04/11/2021

Sáng

Tiếng Anh 9, GDCD 6

Mai Hồng Phi

Nguyễn T. K. Anh

N.V. Thành

Lan, Quyên

GDCD 9

Lịch sử - Địa lí 6

Chiều

Ngữ văn 7, Ngữ văn 8

Địa lí 7, Lịch sử 8

Thứ 6
05/11/2021

Sáng

Toán 9,  Toán 6

Mai Hồng Phi

Văn Kim

Trần Văn Bảo

Thúy, Lệ

Lịch sử 9, C. Nghệ 6,

Chiều

Toán 7, Toán 8

Vật lí 7, - Địa lí 8

Thứ 7
06/11/2021

Sáng

Lịch sử 7, Tiếng anh 8

Mai Hồng Phi

Trần Phương Lan

Nguyễn Văn Thành

Quyên, Lan

Thứ 3
09/11/2021

Sáng

Hóa 8, 9

Mai Hồng Phi

Nguyễn T. K. Anh

Trần Văn Bảo

Quyên, Lan

KHTN 6

Sinh 9

Chiều

Sinh 7, 8

Vật lí 9, Công nghệ 8

                                                          Phong Mỹ, ngày     tháng 11 năm 2021

                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                          Mai Hồng Phi

 

 

                                                                                                

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 133

Các tin khác