Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:54 19/08/2013  

Ban giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Mai Hồng Phi
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:
maihongphi@gmail.com
Điện thoại:

01692468282

Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Nguyên
Chức vụ:  Phó hiệu trưởng
Email:

thunguyen010110@gmail.com

Điện thoại:  0981034359
Địa chỉ:  Tổ dân phố Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH: 
- Phụ trách chuyên môn.
- Phụ trách HĐNGLL.
- Phụ trách phổ cập.

Số lượt xem : 2123