Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Ban Giám hiệu - Trường THCS Phong Mỹ

Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:54 19/08/2013  

Ban giám hiệu

 

HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên: Mai Hồng Phi
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:
maihongphi@gmail.com
Điện thoại:

01692468282

Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên:  Hoàng Xuân Hòa
Chức vụ:  Phó hiệu trưởng
Email:  hoanghoa2079@gmail.com
Điện thoại:  0988228970
Địa chỉ:  Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH: 
- Phụ trách chuyên môn.
- Phụ trách HĐNGLL.
- Phụ trách phổ cập.

Số lượt xem : 1289