Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Gương mặt tiêu biểu » Gương mặt học sinh

Gương mặt học sinh