Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tin tức - Trường THCS Phong Mỹ

Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 11:02 09/05/2019  

Hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, PHT, GV và Đánh giá CCVC năm 2018-2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

Số:15/HD-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


      Phong Mỹ, ngày 04 tháng 5 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đánh giá công chức, viên chức năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn số 149 /PGD&ĐT-TCCB ngày 03/5/2019 của Phòng GD&ĐT Phong Điền về việc hướng dẫn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đánh giá công chức, viên chức năm học 2018-2019, trường THCS Phong Mỹ hướng dẫn thực hiện các nội dung sau:

I. Về đánh giá chuẩn

1. Các văn bản để triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên:

- Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (CSGDPT) và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên CSGDPT

2. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên:

Năm học 2018-2019: Chỉ thực hiện tự đánh giá theo Phụ lục I: Biểu mẫu đánh giá sử dụng trong đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sử dụng trong đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

II. Về đánh giá công chức, viên chức và người lao động.

1. Các văn bản để triển khai đánh giá, phân loại công chức và viên chức:

- Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh;

- Công văn số 391/SNV-TCCC ngày 09/4/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại CBCCVC hàng năm.

2. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền đánh giá phân loại CBQL, giáo viên và nhân viên:

2.1. Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: tại khoản 1, Điều 9, Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

a) Làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao; 

b) Trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp;

c) Cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý công tác có ý kiến bằng văn bản về người được đánh giá, phân loại;

d) Trên cơ sở tổng hợp nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú theo quy định hiện hành của Đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cấp có thẩm quyền quản lý quyết định đánh giá, phân loại; thông báo kết quả cho người được đánh giá, phân loại theo quy định.  

2.2. Đối với giáo viên, nhân viên và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: tại mục b, khoản 2, Điều 9, Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;

b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp;

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức tham khảo ý kiến tham gia góp ý, quyết định đánh giá, phân loại viên chức;

d) Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.  

3. Phiếu đánh giá giá công chức, viên chức và người lao động:

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách trường và Phó Hiệu trưởng đánh giá theo mẫu số 4 và báo cáo đánh giá theo phụ lục III.

- Giáo viên, nhân viên và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đánh giá theo mẫu số 5 và báo cáo đánh giá theo phụ lục IV.

III. Hồ sơ đánh giá chuẩn; đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên:

1. Hồ sơ đánh giá chuẩn HT, PHT, GV

- HT, PHT nộp phiếu đánh giá theo Phụ lục I

- GV nộp phiếu đánh giá theo Phụ lục II

2. Hồ sơ đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên

Kết quả đánh giá, phân loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm:

- Bản tự kiểm điểm của cá nhân (Phụ lục III và phụ lục IV)

- Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Mẫu số 4 và 5)

- Ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công tác và cấp ủy nơi cư trú đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp trên trực tiếp;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp dưới trực tiếp (nếu có) trong trường hợp người được nhận xét là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý;

- Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền quản lý; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại (nếu có);

- Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

IV. Thời gian tổ chức đánh giá CCVC

Ngày 15/5/2019:

- 08h00: Đánh giá HT, PHT. Toàn thể CBGVNV tham gia đánh giá tại hội trường.

- 09h00: Đánh giá GV, NV. Tổ chức đánh giá theo tổ CM và tổ Văn phòng.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường để chỉ đạo

- Tổ trưởng (Để t/h);

- Đăng tải web trường;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mai Hồng Phi

Tải file 1      Tải file 2      Tải file 3

Số lượt xem : 112

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác