Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:54 05/01/2021  

Triển khai áp dụng CNTT và báo cáo số phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19

UBND HUYÊN PHONG ĐIỀN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  06 /PGDĐT

V/v về việc triển khai áp dụng CNTT và báo cáo số phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh

 COVID - 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phong Điền, ngày 04 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc.

 

Thực hiện các Công văn số 3093/SGDĐT-KHTC ngày 21/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin và báo cáo số phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19;

Phòng GD&ĐT yêu cầu tất cả các trường truực thuộc triển khai toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc thực hiện cài đặt mới hoặc nâng cấp Hue-S phiên bản mới nhất và tiến hành khai báo y tế thường xuyên tại chức năng “Phòng chống dịch bệnh” theo hướng dẫn đính kèm công văn này.

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để b/c);

- UBND huyện (để b/c);

- Lưu VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Phi Hùng

Tải file 1  

Số lượt xem : 110

Các tin khác