Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thông báo - Trường THCS Phong Mỹ

Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 06:00 13/03/2019  

MẪU ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LẢM THEO TTĐĐPC HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Đề nghị quý thầy cô thực hiện nghiêm túc việc đăng ký “Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và cũng là căn cứ để xét phẩm chất chính trị tư tưởng của mỗi CBGV trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhà trường sẽ không nhận những bản đăng ký sơ sài thiếu sự tôn trọng, thiếu trách nhiệm và cá nhân đó tự chịu trách nhiệm với cấp trên về việc đăng ký của mình.

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phong Mỹ, ngày ..... tháng 03 năm 2019

                   

                                                  

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ

“Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

năm 2019

         

          Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS Phong Mỹ

         

          Tôi tên là:.......................................................................................................................

          Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:....................................................................

            ............................................................................................................................................

  Nhằm thực hiện nghiêm túc có hiệu kết quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tôi xin đăng ký nội học tập và làm theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” của cán bộ, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", như sau:

1. Nội dung học tập (Nêu được những nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân có liên quan đến nhiệm vụ được giao)

................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nhiệm vụ được giao ( Nói rõ nhiệm vụ bản thân đảm nhận, những kế hoạch mà bản thân đã đề ra để thực hiện và những hạn chế, vướng mắc của bản thân)

................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Về phương hướng phấn đấu học tập và làm theo (Nêu các việc làm nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, khắc phục những hạn chế, vướng mắc  và cam kết phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao)

................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin hứa trước cơ quan sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nội dung đăng ký trên và báo cáo kết quả tại kỳ họp cuối năm của cơ quan hoặc khi cơ quan có yêu cầu.

        Xác nhận của cơ quan                                               Người đăng ký

         

Tải file 1  

Số lượt xem : 119

Các tin khác