Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:43 04/10/2021  

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ./KH-THCS

    Phong Mỹ, ngày 02 tháng 10  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Năm học 2021-2022

 

Căn cư Công văn số 480/HD-PGDĐT  ngày 28 tháng 9 năm 2021 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021-2022;

Căn cư Công văn số 35/LĐLĐ ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Liên đoàn Lao động huyên Phong Điền về công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 và công tác tổ chức, cán bô;

Trường THCS Phong Mỹ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022 như sau:

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Hội nghị CBCCVC phải đảm bảo các nguyên tắc, hình thức và trình tự theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam và của ngành Giáo dục.

2. Thông qua hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm học trước; tìm ra nguyên nhân của những thành công và hạn chế; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm, chủ yếu của năm học phù hợp với sự chỉ đạo của ngành và yêu cầu cụ thể của đơn vị.

3. Tạo ra không khí dân chủ, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu năm học; xác định rõ trách nhiệm của mỗi thành viên trong đơn vị đối với việc thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện tốt nhất để mỗi CBCCVC phát huy hết khả năng trách nhiệm và nhiệt tình của mình, chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Tên hội nghị

“Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 – 2022”

2. Thành phần chủ trì hội nghị

Chủ tịch đoàn:

Mai Hồng Phi, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

2. Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch CĐCS.

3. Nguyễn Văn Thành, Chi ủy viên

Thư ký đoàn:  

1. Trần Phương Lan, Thư ký Hội đồng – Tổ trưởng VP

2. Phạm Thị Minh Phương, Tổ trưởng CM

2. Các bước hội nghị các cấp để tiến đến hội nghị toàn đơn vị

Bước 1 :  Hội nghị cán bộ cốt cán

Thời gian: 10h00 ngày 04/10/2021

Thành phần: Cấp ủy, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng; Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; Bí thư chi đoàn, TPT; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, các tổ trưởng, tổ phó CM và tổ trưởng tổ Văn phòng.

Nội dung (Chuẩn bị cho Hội nghị chính thức)

1. Thông qua tóm tắt các dự thảo báo cáo

a) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 (Hiệu trưởng chuẩn bị).

b) Báo cáo dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường (Hiệu trưởng chuẩn bị).

c) Báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách, thu chi các nguồn tài chính khác của đơn vị (Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán chuẩn bị).

d) Báo cáo đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua năm học trước, xây dựng nội dung và chỉ tiêu thi đua năm học mới (Phó Chủ tịch Công đoàn chuẩn bị).

e) Báo cáo đánh giá kết quả công tác thanh, kiểm tra, thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị năm học trước và Kế hoạch hoạt động trong năm học mới (Trưởng Ban Thanh tra nhân dân chuẩn bị).

2. Thông qua chương trình và kế hoạch tổ chức hội nghị.

3. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho hội nghị chính thức và điều kiện cơ sở vật chất cho hội nghị.

Bước 2:  Hội nghị cấp trường.

Thời gian: 07h30 ngày 07/10/2021.

Trang trí hội nghị: Tổ Văn phòng và thầy giáo Đoàn Văn Thăng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG MỸ

HỘI NGHỊ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Phong Mỹ, ngày 07 tháng 10 năm 2021

Thành phần tham dự Hội nghị

- Toàn thể CB,CC,VC và người lao động của đơn vị.

- Khách mời: Đại diện Lãnh đạo Phòng; Đại diện lãnh đạo địa phương cấp xã.

Chương trình hội nghị

a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu Chủ tịch đoàn điều hành Hội nghị.

b) Chủ tịch đoàn lên điều hành hội nghị.

- Mời  02 thư ký hội nghị.

- Thông báo nội dung, chương trình và thời gian hội nghị.

c) Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, trình bày cụ thể phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022

d) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra và đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm học mới.

e) Hiệu trưởng thông qua báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính của đơn vị. (thống kê kết quả thu chi tài chính, công khai bằng văn bản hình thức niêm yết tại phòng Hội đồng).

f) Hiệu trưởng thông qua báo cáo dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 (Niêm yết tại phòng Hội đồng).

g) Hội nghị thảo luận:

Nội dung tham luận các tổ:

- Tổ Toán - Tin: Sự phói hợp của CMHS, Công tác khuyến học của địa phương và tác động xấu của xã hội.

- Tổ Khoa học tự nhiên: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

- GV TPT: Công tác nắm bắt, theo dõi diễn biến tâm lý học sinh để uốn nắn kịp thời trong rèn luyện và học tập của học sinh.

- Tổ Khoa học xã hội: Công tác đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá học sinh.

Các ý kiến phát biểu trực tiếp xây dựng và đề xuất các giải pháp, biện pháp.

h) Đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có).

i) Hiệu trưởng thay mặt chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến của lãnh đạo (nếu có) và trả lời làm rõ những vấn đề cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặt ra ở hội nghị cấp tổ và tại hội nghị đơn vị.

j) Hội nghị biểu quyết thông qua các chủ trương, giải pháp chính và các chỉ tiêu quan trọng của năm học mới.

k) Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị.

Thủ trưởng đơn vị thay mặt Chủ tịch đoàn tổng kết, chốt danh sách đăng ký thi đua tập thể và cá nhân năm học, bế mạc hội nghị.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN CHO HỘI NGHỊ

- Viết giấy mời (Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phong Mỹ): Cô Lan

- Chuẩn bị hội trường, trang trí: Chi đoàn, thầy Thăng, anh Ngô Ba

- Nước uống: Cô Thúy, Cô Lệ

- Tiếp khách: Lãnh đạo trường.

- Trang phục Nam: sơ mi đồng phục.

- Trang phục Nữ: áo dài đồng phục.

- Tiệc mừng thành công Hội nghị vf chia tay CBQL, Viên chức chuyển công tác: Cô Lan, cô Kim Anh, cô Thúy.

V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị chịu trách nhiệm hoàn chỉnh nghị quyết, ký, đóng dấu và gửi về các đoàn thể, tổ chuyên môn để thực hiện; gửi 01 bản kèm theo 02 danh sách đăng ký thi đua và thực hiện các chỉ tiêu công tác của cơ quan gửi về bộ phận thi đua của Phòng chậm nhất 05 ngày sau Hội nghị để theo dõi, tổng hợp và nộp Sở GD&ĐT.

2. Thủ trưởng đơn vị cùng với Ban Chấp hành Công đoàn đôn đốc, kiểm tra và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; lên kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện nghị quyết hội nghị. Định kỳ 3 tháng 1 lần tổ chức giao ban, kiểm tra kết quả thực hiện nghị quyết, đồng thời có thể điều chỉnh, bổ sung những vấn đề cần thiết nhưng không trái với tinh thần của Nghị quyết hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Lãnh đạo trường để được hướng dẫn thêm ./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Đăng tải web trường;

- Niêm yết phòng hội đồng;

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mai Hồng Phi

Tải file 1  

Số lượt xem : 132

Các tin khác