Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thông báo - Trường THCS Phong Mỹ

Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 18:07 31/07/2019  

26 QD ban hành QC làm việc năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

Số: 26/QĐ-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phong Mỹ, ngày 15 tháng 8  năm 2019.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của trường THCS Phong Mỹ

 
   

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

Căn cứ quyền hạn của hiệu trưởng được ghi trong Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/ NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay ban hành quy chế làm việc trong Hội đồng sư phạm Trường THCS Phong Mỹ thực hiện từ năm học 2019 - 2020 gồm 4 chương - 22 điều.

          Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện nghiêm túc quy chế này.

          Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Tổ trưởng các tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng, các tổ chức đoàn thể và CBGVNV trong trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi  nhận:

-  Như điều 3 (để t/h)

-  Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Mai Hồng Phi


PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phong Mỹ, ngày 15 tháng 8  năm 2019.

 

QUI CHẾ LÀM VIỆC

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Phong Mỹ

 (Kèm theo quyết định số: 27/QĐ-THCS ngày 15  tháng 8 năm 2019

của Hiệu trưởng trường THCS Phong Mỹ)

 

Chương I

NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG LÀM VIỆC

Điều 1. Mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường phải đảm  bảo nguyên tắc: Chi bộ Đảng lãnh đạo - Hiệu trưởng quản lý - Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm chủ và thực hiện tốt các nguyên tắc sau:

1. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động trong nhà trường.

2. Đảm bảo nguyên tắc: Công khai kế hoạch, công khai công tác Thi đua khen thưởng, công tác tuyển sinh, ….

3. Đảm bảo nguyên tắc pháp chế XHCN: Mọi hoạt động trong nhà trường, mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp  hành pháp luật của Nhà nước. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý đúng pháp luật.

4. Hiệu Trưởng lãnh đạo nhà trường theo nguyên tắc chế độ một thủ trưởng, phát huy vai trò của Hội đồng trường và các tổ chức đoàn thể.

5. Các tổ chức đoàn thể, Công đoàn; Đoàn thanh niên; Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc quan hệ đoàn kết, thân thiện, tôn trọng lẫn nhau, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở đó Nhà trường hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học mà ngành và địa phương giao cho.

6. Đảm bảo nguyên tắc làm việc khoa học, áp dụng và phát huy cao độ các tiến bộ KHKT của công nghệ thông tin  trong mọi hoạt động của nhà trường. Đặc biệt là trong giảng dạy, công tác quản lý.

7. Đảm bảo nguyên tắc quản lý theo ngành dọc và quản lý theo cấp quản lý.

Chương II

NGUYÊN TẮC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN.

Điều 2Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo và Chính quyền địa phương về các hoạt động và kết quả công tác giáo dục của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm chung đồng thời trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các công việc sau đây:

a) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

b) Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sau đây gọi là Điều lệ trường Trung học);

c) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

d) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

đ) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

e) Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

g) Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

h) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

i) Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

k) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

l) Chỉ đạo và tổ chức phân công đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác phổ cập  tại địa phương.

m) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quản lý hồ sơ của CBGVNV.

n) Quản lý và giải quyết cho học sinh chuyển trường, chuyển lớp, nghỉ học theo đúng qui định.

o) Trực tiếp làm chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật theo qui định. Duyệt xét nâng lương CB, GV, NV theo định kỳ và theo luật định.

p) Giải quyết những tố cáo khiếu nại theo thẩm quyền qui định.

Điều 3. Phó hiệu trưởng

Thực hiện thep quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ trường Trung học.

Phó Hiệu trưởng căn cứ chức năng và nhiệm vụ phân công phụ trách, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và các kế hoạch trên phải được thông qua và có ý kiến phê duyệt thống nhất của Hiệu trưởng trước khi triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch hiệu quả nhất. Trong quá trình điều hành, nếu có liên quan đến bộ phận khác cần hội ý thống nhất hướng thực hiện, tránh chồng chéo, trùng lắp hoặc tự ý giải quyết vượt chức năng nhiệm vụ được giao. Những vấn đề chưa thống nhất được thì phải báo Hiệu trưởng để có ý kiến chỉ đạo.

Điều 4. Tổ trưởng chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học và kế hoạch năm học của nhà trường.

- Triển khai thực hiện kế hoạch và theo dõi việc thực hiện chương trình, các quy định về chuyên môn và thực hiện thời khóa biểu của giáo viên trong tổ.

- Tổ chức sinh hoạt các hoạt động của tổ theo định kỳ. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ nhằm nâng chất lượng toàn diện của giáo viên trong tổ theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các thành viên trong tổ tham gia dự giờ, thao giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém và thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường theo kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, dạy học theo chủ đề, nâng cao nghiệp vụ sư phạm của giáo viên theo hướng tiếp cận chương trình sách giáo khoa mới. 

- Kiểm tra hồ sơ giáo án, hồ sơ cá nhân giáo viên trong tổ định kỳ. Lưu giữ các biên bản dự giờ thao giảng, sinh hoạt chuyên đề và lưu trữ các loại hồ sơ của tổ theo quy định.

- Trực tiếp theo dõi việc thực hiện ngày giờ công, thời gian ra vào lớp, tham gia các hoạt động thi đua của các giáo viên trong tổ, phân công giáo viên dạy thay nếu có giáo viên trong tổ xin nghỉ dạy sau khi được sự đồng ý cho phép của Ban giám hiệu. 

- Đề xuất xếp loại, khen thưởng, kỷ luật giáo viên trong tổ.

- Tham dự các buổi sinh hoạt tập thể toàn trường, chào cờ đầu tuần cùng với BGH để nắm được tình hình hoạt động của toàn trường.

- Chủ động phối hợp với các đoàn thể nhà trường để thực hiện mọi công tác và nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

Điều 5. Tổ phó chuyên môn

-  Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.

-  Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn.

-  Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được Ban giám hiệu phân công, hoặc tổ trưởng uỷ quyền.

-  Tham gia một số hoạt động khác khi đựợc Ban giám hiệu phân công.

Điều 6Giáo viên Bộ môn, GVCN và tổ chủ nhiệm

 a) Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây

- Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài, kiểm tra, đánh giá theo qui định, vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp đúng giờ, không tùy tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn. Chịu trách nhiệm về chất lượng học sinh đối với bộ môn giảng dạy. Chịu trách nhiệm bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu kém để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng của nhà trường.

- Tham gia công tác phổ cập GD ở địa phương.

- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và điều lệ nhà trường, thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

b) Giáo viên chủ nhiệm có những nhiệm vụ sau đây

Ngoài các qui định về nhiệm vụ người giáo viên, giáo viên chủ nhiệm còn có những nhiệm vụ sau đây:

- Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp.

- Cộng tác chặt chẽ với CMHS, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Đội Đội thiếu niên tiền phong  Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy, giáo dục học sinh, đồng thời góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.

- Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối học kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề xuất và lập danh sách học sinh được lên lớp thẳng, học sinh thi lại và học sinh phải rèn luyện thêm trong hè, học sinh ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh.

- Dự giờ  tất cả các giáo viên bộ môn giảng dạy lớp mình để nắm bắt tình hình dạy - học của học sinh, cùng với lớp chủ nhiệm tham gia các hoạt động giáo dục khác.

- Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi các hội đồng này giải quyết các vấn đề có liên quan của học sinh lớp mình.

- Được dự các lớp bồi dưỡng, các hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

- Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày nếu có lý do chính đáng.

- Báo cáo thường xuyên hoặc đột  xuất (nếu có tình hình đặc biệt) về tình hình của lớp với Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng.

c) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của  giáo viên và giáo  viên chủ  nhiệm  được  qui định cụ thể  như trên còn phải thực  hiện một số quy định sau đây

- Báo cáo thường kỳ và bất thường với Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng những hoạt động  của lớp. Thay mặt nhà trường trong công tác giao tiếp và phối hợp với gia đình để giáo dục học sinh. Không đùn đẩy trách nhiệm cho nhà trường.

- Có trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng, bảo quản tốt hồ sơ học bạ học sinh, sổ gọi  tên và ghi điểm, sổ ghi đầu bài của lớp. Tổ chức cho học sinh bảo quản tốt các tài sản, trang thiết bị kỹ thuật trường học do nhà trường giao. Chịu trách nhiệm chính về sai sót  mất mát, hư hỏng về những loại hồ sơ sổ sách, các loại tài sản, trong quá trình quản lý và sử dụng.

- Có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về học sinh của mình trực tiếp quản lý. Theo dõi và báo cáo định kỳ cũng như bất thường về tình hình học sinh bỏ học, học sinh khác biệt của lớp. Chịu trách nhiệm về công tác duy trì số lượng học sinh của lớp chủ nhiệm theo kế hoạch của nhà trường.

- Có trách nhiệm phổ biến những thông tin có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của học sinh lớp chủ nhiệm. Giải quyết những vấn đề học sinh thắc mắc khiếu nại trong phạm vi thẩm quyền.

- Chấp hành nghiêm túc sự phân công của các tổ chức, các tiểu ban trong nhà trường. Tổ chức phong trào thi đua trong lớp, động viên tập thể lớp thực hiện các cuộc vân động và phong trào thi đua trong nhà trường.

- Đầy đủ các loại hồ sơ chủ nhiệm lớp theo đúng qui định.

- GVCN lên lớp 15 đầu giờ học it nhất 3 buổi/tuần; thực hiện đủ các tiết sinh hoạt và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

d) Tổ Chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) các lớp cùng BGH, thành lập tổ Chủ nhiệm do Hiệu Trưởng làm tổ trưởng. Hiệu phó làm tổ phó để cùng Hiệu trưởng trao đổi nhiệm vụ chủ nhiệm và chịu trách nhiệm thông tin 2 chiều nhằm đảm bảo tính kịp thời trong công tác chủ nhiệm. Tổ chủ nhiệm họp 3 lần/năm học và có thể họp đột xuất khi được Hiệu trưởng triệu tập.

Điều 7Học sinh

Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 37, 38, 39, 40, 41, 42 Điều lệ trường Trung học.

Điều 8. Thư ký Hội đồng sư phạm

- Là thư ký các ban trong trường, Ghi chép đầy đủ các nội dung của cuộc họp Hội đồng giáo viên, các cuộc họp khác.

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác thông tin hai chiều: Xây dựng kế hoạch công khai tại văn phòng và phòng hội đồng, thu nhận, tổng hợp và hoản thiện các báo cáo của tổ, của giáo viên và các loại báo cáo khác theo định kỳ và đột xuất.

- Cùng với tổ văn phòng Trang trí các hội nghị, sắp xếp văn phòng, phòng hội đồng theo quy định, tổ chức các hội nghị, lễ sơ kết, tổng kết…

Điều 9. Trưởng các đoàn thể trong trường

1. Chủ tịch Công đoàn

- Thực hiện và giám sát việc thực hiện quyền và lợi ích (các chế độ chính sách) của CB-GV-NV trong nhà trường.

- Triển khai và thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả các kế hoạch và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Thường xuyên tham gia đầy đủ các cuộc họp với HT để bàn bạc, thảo luận, kiểm tra các công việc của nhà trường.

- Xây dựng các tiêu chí thi đua và phát động trong CB-GV-NV tích cực tham gia, thực hiện tốt các nội quy và quy chế.

- Mọi hoạt động của Công Đoàn đều phải được trao đổi, thảo luận trước với HT. Hàng tháng CTCĐ báo cáo tình hình tháng qua, nội dung và biện pháp trong phiên họp liên tịch.

- Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ,  Nghị quyết Hội nghị CBVC của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường; tiến hành kiểm tra vụ việc khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ giáo viên, học sinh và nhân dân liên quan đến các hoạt động của nhà trường.

- Thường xuyên chăm lo tới đời sống vật chất tinh thần cho ĐVCĐ (Tổ chức các chuyên đề; giao lưu VN-TDTT; tổ chức tham quan du lịch trong dịp hè...)

2. Bí Thư Đoàn TNCS HCM

- Triển khai và thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả các kế hoạch và sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Thường xuyên tham gia đầy đủ các cuộc họp với HT để bàn bạc, thảo luận, kiểm tra các công việc của nhà trường.

- Bồi dưỡng những thanh niên (từ 16 tuổi trở lên) đạo đức, lối sống để họ phấn đấu trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Xây dựng các tiêu chuẩn thi đua và phát động trong Đoàn viên tích cực tham gia.

- Chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động cho Đội.

- Mọi hoạt động của  đoàn đều phải được trao đổi, thảo luận trước với HT. Hàng tháng BT Đoàn TN báo cáo tình hình tháng qua, nội dung và biện pháp trong phiên họp liên tịch.

3. Tổng Phụ trách Đội

- Chịu trách nhiệm phần công tác được giao trước Hiệu trưởng, trước Ban Chấp hành Chi Đoàn thanh niên nhà trường và Hội đồng trường. Chỉ đạo cho Ban Chỉ huy Liên Đội và các Chi Đội thực hiện tốt các công tác Đội theo từng chủ điểm giáo dục trong năm học. Quản lý tốt các tài sản và CSVC phục vụ cho công tác Đội và các hoạt động thi đua học sinh. Trực tiếp xây dựng kế hoạch thi đua  học sinh. Tổ chức cho học sinh tham gia công tác từ thiện, nhân  đạo và các hoạt đông giao lưu.

- Tổ chức và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện có hiệu quả  nề nếp thi đua hàng tuần, hàng tháng và trong cả năm học. Tổ chức, xây dựng, quản lý Đội Cở đỏ nhà trường và thuờng xuyên có mặt tại trường theo qui định để theo dõi chặt chẽ nền nếp hoạt động các lớp. Phối hợp giáo viên chủ nhiệm xử lý và giáo dục học sinh vi phạm, học sinh khác biệt.

- Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống cho học sinh bằng nhiều hình thức. Phối hợp với tập thể sư phạm tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục Văn - Thể - Mỹ.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật học sinh, đội viên  theo đúng qui định.

- Thực hiện đúng trang phục qui định của một Tổng phụ trách Đội trong nhà trường.

- Giảng dạy số tiết theo quy định và thực hiện theo quy định của giáo viên bộ môn.

4. Chi hội trưởng CTĐ

- Thông qua các hoạt động thư­­ờng xuyên của Hội Chữ thập đỏ để giáo dục lòng nhân ái, th­ương yêu giúp đỡ nhau trong thanh thiếu niên, học sinh, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của TTN, học sinh về hoạt động Chữ thập đỏ;

-  Củng cố, phát triển tổ chức Hội ở nhà trường, đặc biệt là phát triển thêm hội viên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội.

-  Tăng cường nguồn lực, chủ động phối hợp với các Ban, ngành, các lực lượng xã hội, các tổ chức thiện nguyện, từ thiện triển khai các hoạt động nhân đạo trong thanh thiếu nhi.

-  Giúp đỡ các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân thiên tai, ng­­ười nghèo, ng­ười già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật...

-  Tập hợp, thu hút đông đảo TTN học sinh vào các hoạt động nhân đạo của Hội, qua đó để phát huy khả năng của tuổi trẻ đóng góp vào sự nghiệp nhân đạo, góp phần chăm sóc đời sống, sức khoẻ nhân dân.

Điều 10.  Viên chức Kế toán, Thủ quỹ

1. Kế toán

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cấp trên các công tác có liên quan về tài chính kế  toán trong nhà trường. Có trách nhiệm quản lý sử dụng  chặt chẽ các loại quỹ được phép thu trong nhà trường. Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác dự toán kinh phí thường xuyên, kế hoạch thu chi trong năm học, bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp đối với giáo viên.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Chịu trách nhiệm thanh quyết toán đầy đủ, hợp pháp  tất cả các chế độ chính sách. Quản lý sổ sách kế toán đầy đủ và hợp lệ theo đúng qui định nhà nước và của nhà trường. Cùng với Thủ quỹ báo cáo với Hiệu trưởng định kỳ công tác tài chính trong nhà trường vào ngày 30 hàng tháng.

-  Công khai minh bạch những chế độ lương và các khoản được cấp phát, các khoản thu nộp tại văn phòng nhà trường trước khi chuyển lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Phụ trách công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội  đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Bảo đảm chế độ làm việc tại cơ quan theo giờ hành chính, chịu sự quản lý ngày giờ công  tác của  Hiệu trưởng.

2. Thủ quỹ

- Giúp Hiệu trưởng quản lý tài chính của tất cả các nguồn quỹ trong nhà trường theo đúng nguyên tắc tài chính. Nhanh chóng cấp - phát, thu - chi tiền cho cá nhân, bộ phận kịp thời, chính xác.

- Cho CBGVNV ứng tiền khi Hiệu trưởng duyệt. Không được tự ý cho CBGVNV ứng tiền khi chưa được sự nhất trí của  Hiệu trưởng.

- Chỉ được phép chi khi có ký duyệt của Hiệu trưởng. Đảm bảo chi đúng đủ, an toàn theo lệnh chi của Hiệu trưởng.

- Ngày 30 hàng tháng phải quyết toán chứng từ, sổ sách, tiền mặt với kế toán.

- Nếu để xảy ra mất mát, thiếu hụt tài chính phải bồi thường.

- Làm việc theo giờ hành chính tại văn phòng nhà trường.

Điều 11. Viên chức Văn Thư

- Hoàn thiện và quản lý hồ sơ của học sinh (Tuyển sinh, tốt nghiệp, nghề phổ thông ...), sổ gọi tên và ghi điểm, lưu trữ học bạ học sinh đã nghỉ, bỏ học, Sổ theo dõi và cấp phát văn bằng; gữi gìn nghiêm mật các loại giấy tờ, văn bản nhà trường và các loại hồ sơ theo quy định tại Điều 27 Điều lệ trường Phổ thông.

- Quản trị trang Website, hòm thư điện tử của nhà trường, nhận công văn đi, đến vào sổ theo qui định và chuyển cho hiệu trưởng xử lý, giúp hiệu trưởng lưu trữ công văn đi, đến.

- Nhận các loại báo, ấn phẩm, lập sổ ghi chép theo dõi và phân phối sử dụng, chịu trách nhiệm bảo quản lưu trữ, không để mất hoặc thất lạc.

- Đánh máy các loại văn bản hành chính của trường, vào số văn bản đúng qui định và gửi đi nhanh, kịp thời, đúng địa chỉ.

- Sử dụng dấu đúng qui định, đúng mục đích, không để giáo viên, nhân viên đóng dấu tuỳ tiện. 

- Đôn đốc GVCN cập nhật mẫu 1PT vào các buổi họp Hội đồng sư phạm.          

- Ghi sổ đăng bộ theo đúng theo quy định.

Điều 12. Viên chức Thư viện, Thiết bị

- Làm việc theo giờ hành chính tại văn phòng nhà trường.

- Lập sổ theo dõi về việc mượn sử dụng sách báo văn hóa phẩm hàng ngày. Hàng tháng lập báo cáo về tình hình sử dụng.

- Phân loại cụ thể  về sách giáo khoa, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, hư hỏng.

- Hằng năm kiểm kê hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng SGK qua việc sử dụng. Số sách thiếu phải được cụ thể từng loại và đề xuất mua sắm bổ sung.

- Bảo quản, vệ sinh thường xuyên. Nhập kho các loại sách vở được cấp hoặc mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước khi đưa vào sử dụng.

- Đảm bảo thời gian làm việc, thời gian trực nghiêm túc; Đảm bảo cho giáo viên có thiết bị đồ dùng dạy học hàng ngày. Yêu cầu các giáo viên lên kế hoạch mượn đồ dùng, thiết bị dạy học thứ hai hàng tuần (trừ trường hợp đột xuất).

- Thường xuyên lau chùi sắp xếp thiết bị dạy học sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, tiện việc bảo quản và tiện cho việc sử dụng.

- Có kế hoạch giao nhận, cho muợn các thiết bị, đồ dùng dạy học được cấp phát một cách chặt chẽ rõ ràng.

- Theo dõi cập nhật danh sách cán bộ giáo viên mượn và sử dụng các thiết bị dạy học, tổ chức nhận xét đánh giá hiệu quả sử dụng và phục vụ của công tác thiết bị trong giảng dạy.

- Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, kiểm kê định kỳ theo đúng qui định của nhà trường và của nhà nước.

- Hàng tháng phải báo cáo kịp thời công tác sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học về Ban giám hiệu theo quy định .

- Phụ trách các phòng thực hành, phòng dạy học công nghệ cao.

Điều 13. Viên chức Y tế học đường

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch công tác y tế  học đường.

- Phụ trách công việc của cán bộ y tế theo quy định của ngành.

- Sơ cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, quản lý sổ khám chữa bệnh của học sinh.

- Hàng ngày kiểm tra tình hình dịch bệnh của học sinh; Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường.

- Làm việc theo giờ hành chính tại phòng y tế nhà trường.

Điều 14. Bảo vệ

- Chịu trách nhiệm theo dõi và bảo quản cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường. Nếu để thất thoát, mất mát mà không làm rõ lý do chính đáng phải có trách nhiệm bồi thường theo đúng giá trị tài sản, cơ sở vật chất bị mất hoặc bị  thất thoát

- Bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực nhà trường. Cùng lực lượng An ninh địa phương can thiệp kịp thời khi có những tình huống bất thường xảy ra.            Có trách nhiệm bảo vệ nhà trường trong thời gian nhà trường không hoạt động giáo dục. (Có hợp đồng chi tiết kèm theo)

- Có trách nhiệm cắt tỉa cây tạo môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Chương III

CÁC CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

Điều 15.  Chế độ sinh hoạt hội họp

 Nhà trường có trách nhiệm tổ chức tốt các hình thức sinh hoạt hội họp trong đơn vị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo trọng tâm, khoa học, tránh lãng phí thời gian. Ưu tiên cho việc sinh hoạt tổ chuyên môn, các cuộc họp chuyên đề nhằm giải quyết tốt các khó khăn đặt ra từ thực tiễn công tác, từ nhiệm vụ giáo dục học sinh. Cán bộ, giáo viên dự họp phải có sổ công tác ghi chép các công việc, các nội dung được thông báo, triển khai trong cuộc họp.

 Thời gian hội họp cụ thể:

-  Hội nghị cán bộ công chức hằng năm theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

-  Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường: 2 lần/năm học. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp ít nhất 2 lần/năm.

-  Họp Hội đồng sư phạm nhà trường mỗi tháng 1 lần vào thứ 5 tuần 1 của tháng (tùy theo tính chất công việc nhà trường có thể tổ chức các cuộc họp đột xuất)

- Họp liên tịch 2 lần/tháng vào sau tiết 2 ngày thứ 2 tuần 1, 3 của tháng.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/ tháng (vào chiều thứ 5): Tuần 2,4

- Họp đoàn thể: Tuần 3 hàng tháng

· Họp ban Thi đua, hội đồng trường ít nhất 3 lần/năm học vào đầu năm, cuối học kỳ I, cuối năm học.

- Hoạt động NGLL, GDHN

+ Tuần 1,3 hàng tháng Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo sinh hoạt dưới cờ và tổ chức hoạt động GDHN.

+ Tuần 2,4 hàng tháng Phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo sinh hoạt dưới cờ, giáo viên chủ nhiệm tổ chức hoạt động theo PPCT của nội dung HĐNGLL theo chủ đề tháng trên lớp.

- Hội nghị:  Sơ kết cuối học kỳ I; Tổng kết cuối năm học.

Điều 16.  Chế độ quản lý tài chính, tài sản

Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ và qui chế sử dụng tài sản công của đơn vị.

Điều 17. Chế độ khen thưởng - kỷ luật

1. Khen Thưởng

 - Nhà trường  xây dựng đầy đủ hệ thống các tiêu chuẩn cho các danh hiệu thi đua phù hợp với qui định của pháp luật. (Luật thi đua - Khen thưởng và các  hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng của ngành theo từng năm học).

- Nhà trường  sử dụng NS để khen thưởng cho các đối tượng có thành tích như:

+ Danh hiệu Lao động tiên tiến, Lao động TTXS, CSTĐ;  Giấy khen, Bằng khen các cấp.

+ Khen thưởng Cán bộ viên chức có thành tích xuất sắc về một mặt nào đó trong công tác giáo dục như đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh trong các hội thi giáo viên giỏi, giáo viên có học sinh giỏi trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, giáo viên có sáng kiến cải tiến và sử dụng có hiệu quả cao đồ dùng, thiết bị dạy học, văn nghệ -TDTT ... do Hội đồng thi đua trường đề nghị.

Ngoài ra có thể vận dụng quỹ phúc lợi để khuyến khích các cá nhân có thành tích trong năm.

2. Kỷ luật

- Những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế làm việc, quy chế chuyên môn,.. nhà trường sẽ tiến hành xử lý:

- Vi phạm lần đầu nhắc nhở và ghi nhớ, trừ điểm thi đua.

- Vi phạm lần thứ hai lập biên bản ghi nhớ. Lưu vào hồ sơ cán bộ.

- Vi phạm lần thứ ba trở lên lập biên bản và thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý kỉ luật, đồng thời báo cáo việc xử lý và đề nghị  Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện xử lý kỷ luật theo thẩm quyền quy định.

- Việc xử lý kỷ luật cán bộ viên chức được tiến hành theo đúng thủ tục, trình tự được qui định tại luật Viên của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-  Mọi cán bộ công chức đều bình đẳng trước pháp luật.

 Điều 18. Chế độ thông tin, báo cáo trong đơn vị

1. Chế độ  báo cáo

- Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác bộ phận, lĩnh vực do mình phụ trách theo định kỳ hay đột xuất với Ban giám hiệu. Khi báo cáo phải đảm bảo các yếu tố: đầy đủ nội dung theo yêu cầu, đầy đủ, số liệu chính xác, trung thực và đúng thời gian quy định.

- Tổ trưởng chuyên môn, các trưởng ban, giáo viên chủ nhiệm báo cáo định kỳ cho nhà trường vào sau lần sinh hoạt CM của tuần thứ 4 hàng tháng.

- Sau khi thực hiện các hoạt động giáo dục phải báo cáo kết quả đã thực hiện cho người hoặc bộ phận phụ trách (báo cáo ngay sau khi kết thúc hoạt động).

- Ngoài ra, tùy theo tình hình công việc và thời điểm nhà trường, các đoàn thể phải báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

2.  Chế độ  thông tin

- Các Kế hoạch, Lịch công tác; các Quyết định; Thông báo của lãnh đạo nhà trường, của các tổ chuyên môn và các đoàn thể được phổ biến công khai trên website của trường đồng thời niêm yết tại bảng tin phòng họp, thông qua hội nghị, sinh hoạt, hội họp, hội ý giao ban đầu tuần, bằng văn bản hoặc thông qua địa chỉ hòm thư điện tử của cá nhân.

- Đối với học sinh: Nhà trường phổ biến thông qua website của trường các buổi chào cờ, trên bảng tin hoặc thông qua hệ thống loa truyền thanh hay qua giáo viên chủ nhiệm.

- Các nội dung cần triển khai có ứng dụng CNTT, BGH sẽ tổ chức tại hội trường; CBGV theo dõi các cuộc thi KHKT, các chuyên đề đổi mới PP trên trường học kết nối, hệ thống Website của trường.

3.  Chế độ  lập kế hoạch công tác

 - Mọi CBGVNV, các tổ CM, tổ chức đoàn thể, các bộ phận chức năng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác năm, tháng, tuần nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Kế hoạch phải thể hiện đầy đủ theo nhiệm vụ được giao.

- Nhà trường tổ chức duyệt kế hoạch vào đầu tháng nhằm giúp các thành viên xây dựng tốt kế hoạch công tác của bộ phận mình phụ trách, đồng thời kế hoạch chỉ có giá trị pháp lý khi đã được nhà trường phê duyệt thông qua.

- Lich báo giảng được lên vào sáng thứ 2 hàng tuần để thực hiện và được treo tại phòng họp.

Điều 19. Chế độ tiền lương, công tác, nghỉ ngơi, học tập

- Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh  theo đúng qui định của pháp luật.

- Các trường hợp nghỉ phép, nghỉ sinh con, nghỉ ốm, đi học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn hoặc nghỉ việc riêng,... trước khi nghỉ phải có đơn xin phép, có đề nghị của tổ trưởng chuyên môn và tổ chức Công đoàn theo qui định và được sự đồng ý của Hiệu trưởng cụ thể:

1. Nghỉ theo chế độ

- Nghỉ ngày lễ, tết theo luật lao động.

- Nghỉ cưới bản thân; cưới con: 3 ngày (Khi cần nghỉ thêm phải xin ý kiến HT, được công đoàn hỗ trợ cho ĐV làm thay)

- Nghỉ ốm, nghỉ con ốm đối với nữ cán bộ giáo viên (có giấy tờ hợp lệ theo quy định để hưởng chế độ BH).

- Nghỉ thai sản theo chế độ.

2. Nghỉ ngoài chế độ

- Nghỉ tiết dạy trong ngày phải báo cáo Hiệu trưởng bằng văn bản và nhờ người dạy thay (Phải gửi giáo án...) không xin nghỉ qua điện thoại, trừ trường hợp đặc biệt.

- Nghỉ công tác 3 ngày trở lên làm đơn Hiệu trưởng xác nhận, giới thiệu xin phép phòng Giáo dục (Trừ thực hiện theo Quyết định điều động, coi thi, học tập chuyên môn do cấp QL điều động).

- Chế độ nghỉ phép( Theo luật viên chức) Đối với giáo viên là 2 tháng hè từ 01/6 đến 31/7 hàng năm. Đối với hành chính là 15 ngày trong hè.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Điều 20.   Tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bộ phận, tổ chức nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những nội dung của Quy chế. Những cá nhân thực hiện tốt sẽ được khen thưởng. Nếu vi phạm tùy theo mức độ nhà trường tiến hành xử lý theo luật định.

Điều 21. Qui chế này thay thế các qui chế đã ban hành năm học trước và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hằng năm nhà trường tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn hoặc cán bộ, giáo viên, nhân viên để bổ sung hoàn chỉnh nội dung Quy chế này.

 

Nơi nhận:

-PGD&ĐT (Để báo cáo)

-Website trường (Để thực hiện)

-Lưu: VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mai Hồng Phi

Số lượt xem : 48

Các tin khác