Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 14:50 29/03/2021  

Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK lớp 6 năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

 
   

 


Số: 05/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


      Phong Mỹ, ngày 23 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 6

Năm học 2021-2022

 
   

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định  việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND tỉnh ngày 18/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiện Công văn số 100/PGDĐT, ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Phòng GD&ĐT Phong Điền V/v tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2021 – 2022,

Trường THCS Phong Mỹ ban hành kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Lựa chọn được các đầu sách giáo khoa lớp 6 thể hiện đúng và đầy đủ mục tiêu nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương và năng lực của học sinh; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại đơn vị.

2. Yêu cầu

Việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 phải thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong năm học 2021-2022.

Thực hiện đúng quy định việc lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 01 đầu sách giáo khoa phù hợp.

Sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và học; hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

II. Nội dung thực hiện

1. Tổ chức nghiên cứu CTGDPT2018, nghiên cứu các đầu SGK thuộc danh mục SGK Bộ GD&ĐT phê duyệt

Thời gian thực hiện: Từ 18/3/2021 đến 01/4/2021

Nhà trường tổ chức 100% cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu các nội dung sau:

- CTGDPT2018 (Chương trình tổng thể và chương trình từng môn học)

- Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định  việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 589/QĐ-UBND tỉnh ngày 18/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tổ chức cho tất cả các giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên, học liệu có liên quan của các môn học thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng GDĐT phê duyệt tại (Quyết định 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6) qua hình thức tự nghiên cứu bản điện tử, bản cứng và qua tham gia Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa.

2. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa

Thời gian thực hiện: Ngày 01/4/2021.

2.1. Buổi sáng cấp tổ

- Tổ chức họp tổ chuyên môn nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và phân tích, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa các môn học.

  - Tổ chức cho các thành viên tổ chuyên môn bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa theo quy định. (Phụ lục 1)

  - Tổng hợp, báo cáo đề xuất nhà trường lựa chọn sách giáo khoa cụ thể như (Phụ lục 3).

2.2. Buổi chiều cấp trường

-Tổ chức họp nghiên cứu, thảo luận, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của đơn vị trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất.

- Nhà trường đề xuất lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa/môn học trong danh mục các sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất (phụ lục 4).

Nhà trường đề nghị hiệu các tổ trưởng các tổ chuyên môn triển khai nghiêm túc những nội dung được hướng dẫn ở Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về lãnh đạo trường để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường để chỉ đạo;

- Đăng tải web trường;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Mai Hồng Phi

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 78

Các tin khác