Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 06:32 01/06/2021  

Kế hoạch trực hè 2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

Số: …/KH-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


      Phong Mỹ, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH  TRỰC HÈ 2021

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD, ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày  21  tháng 10   năm 2009 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư 15/2017/TT-BGDDT ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày  21  tháng 10   năm 2009 của Bộ GD&ĐT,

Trường THCS Phong Mỹ ban hành Kế hoạch trực hè như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

NGÀY TRỰC

GHI CHÚ

1

Mai Hồng Phi

 Trực Lãnh Đạo

31/5-06/6/2021

2

Bùi Thị Lệ

 Trực Văn Phòng

3

Ngô Ba

 Trực bảo vệ

1

Nguyễn Thị Thu Nguyên

 Trực Lãnh Đạo

07-13/6/2021

2

Trần Phương Lan

 Trực Văn Phòng

3

Ngô Ba

 Trực bảo vệ

1

Mai Hồng Phi

 Trực Lãnh Đạo

14-20/6/2021

2

Nguyễn Thị Thanh Loan

 Trực Văn Phòng

3

Ngô Ba

 Trực bảo vệ

1

Nguyễn Thị Thu Nguyên

 Trực Lãnh Đạo

21-27/6/2021

2

Nguyễn Thị Thúy

 Trực Văn Phòng

3

Ngô Ba

 Trực bảo vệ

1

Mai Hồng Phi

 Trực Lãnh Đạo

28/6-04/7/2021

2

Văn Thị Kim Quyên

 Trực Văn Phòng

3

Ngô Ba

 Trực bảo vệ

1

Nguyễn Thị Thu Nguyên

 Trực Lãnh Đạo

05-11/7/2021

2

Nguyễn Thị Hiên

 Trực Văn Phòng

3

Ngô Ba

 Trực bảo vệ

1

Mai Hồng Phi

 Trực Lãnh Đạo

12-18/7/2021

2

Trần Phương Lan

 Trực Văn Phòng

3

Ngô Ba

 Trực bảo vệ

1

Nguyễn Thị Thu Nguyên

 Trực Lãnh Đạo

19-25/7/2021

2

Nguyễn Thị Thanh Loan

 Trực Văn Phòng

3

Ngô Ba

 Trực bảo vệ

1

Mai Hồng Phi

 Trực Lãnh Đạo

26/7-01/8/2021

2

Văn Thị Kim Quyên

 Trực Văn Phòng

3

Ngô Ba

 Trực bảo vệ

Lãnh đạo các ca trực chủ động phân công người trực tại trường hàng ngày. Riêng HT và PHT phải đảm bảo thời gian trực và làm việc tại trường để kịp thời xử lý công việc trong hè của nhà trường.

Khách đến liên hệ công tác nếu có công việc cần thiết xin liên lạc qua các số điện thoại sau: Thầy Phi - Hiệu trưởng: 0392468282; Cô Nguyên - Phó Hiệu trưởng: 0981034359.

Đối với anh Ngô Ba - Bảo vệ trường: Thường xuyên tuần tra cả ngày và đêm đặc biệt là thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng và ngày lễ lớn.

Trong phiên trực nếu có sự cố xảy ra báo về số điện thoại Thầy Phi: 0392468282; Cô Nguyên: 0981034359; Anh Ba: 0978392025.

Ngoài danh sách và thời gian được phân công tại Kế hoạch này nhà trường có thể điều động CBGVNV thực hiện các nhiệm vụ khi cấp trên yêu cầu.

Giáo viên và nhân viên được nghỉ hè theo quy định; giáo viên được nghỉ 2 tháng từ 01/6/2021 đến 31/7/2021; Nhân viên được nghỉ phép trong thời gian nghỉ hè và do Hiệu trưởng quyết định thời gian nghỉ theo quy định của Bộ luật lao động 2019.

        Trên đây là kế hoạch trực hè năm 2020. Yêu cầu  CB- GV-NV có tên trực đảm bảo nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Trang web, niêm yết( thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG 

Mai Hồng Phi

Tải file 1  

Số lượt xem : 77

Các tin khác