Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 18:01 07/08/2021  

Kế hoạch thi lại năm học 2020-2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

Số: 14 /KH- THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

Phong Mỹ, ngày 08  tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức ôn tập và kiểm tra lại Năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Kế hoạch năm học của Hiệu trưởng trường THCS Phong Mỹ;    

Căn cứ kết quả xét duyệt ngày 18 tháng 5 năm 2021.

Trường THCS Phong Mỹ xây dựng Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra lại năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

- Thực theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT; Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế thực hiện các khâu ra đề, in ấn, coi chấm kiểm tra và xét kết quả theo quy định.

- Ôn tập và đề kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng theo chương trình cấp học.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng, số lượng học sinh kiểm tra lại

- Những học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp theo quy định.

- Tổng số học sinh phải kiểm tra lại: 7 học sinh, trong đó:

+ Khối 6: 06 học sinh.

+ Khối 7: 01 học sinh

Số lượng học sinh kiểm tra lại theo từng môn:

       Môn

Khối

Ngữ văn

Toán

Địa lí

Sinh học

GDCD

6

5

6

4

1

1

7

 

 

1

1

 

Tổng

5

6

5

2

1

2. Thời gian, nội dung, hình thức ôn tập, cấu trúc đề kiểm tra lại và phân công ra đề, chấm bài.

2.1. Thời gian ôn tập

- GVCN thông báo cho học sinh thời gian để tham gia ôn tập

- Từ ngày  10/8/2021 đến  11/8/2021

Buổi

           Thứ

 Tiết

Thứ 3 (10/8/2021)

Thứ 4 (11/8/2021)

Môn

GV ôn tập

Môn

GV ôn tập

Sáng

1

Toán 6

Thầy Trực

Địa 6

Cô Hương

2

Toán 6

Thầy Trực

Địa 7

Cô Hương

3

Sinh 7

Thầy Lập

GDCD 6

Cô Nhi

Sinh 6

Cô Tám

Chiều

2

 

 

Văn 6

Thầy Lợi

3

 

 

Văn 6

Thầy Lợi

2.2. Nội dung ôn tập, cấu trúc đề kiểm tra

- Nội dung ôn tập theo hướng dẫn kiểm tra cuối HK2 năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền

- Hình thức, nội dung, ma trận đề, đề kiểm tra lại thực hiện theo công văn 136/GDĐT-PT ngày 12/4/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền.

- Thời gian làm bài:

Toán, Ngữ văn: 90 phút/môn.

Các môn coàn lại: 45 phút/môn.

2.3. Hình thức ôn tập

- Ôn tập trực tiếp tại trường (đảm bảo thực hiện các công tác về phòng, chống Covid-19). Trường hợp do dịch bệnh Covid-19 không thực hiện ôn tập trực tiếp, nhà trường sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể sau.

2.4. Lịch kiểm tra lại

Ngày

Buổi
kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

Giờ làm bài

Ghi chú

Thứ 6

( 13/ 8/2021)

Sáng

 Ngữ văn 6, Địa 7

Địa 6, Sinh 7

90 phút

45 phút

7g30 – 9g00

9g30 – 10g15

 

Thứ  7

( 14/8 /2021)

Sáng

Toán 6

Sinh 6, GDCD 6

90 phút

45 phút

7g30 – 9g00

9g30 – 10g15

 

*Lưu ý:

- GVCN theo dõi, nhắc nhở học sinh ôn tập, kiểm tra theo lịch trên và thông báo kết quả kiểm tra lại đến cha mẹ học sinh.

- Học sinh có mặt trước giờ thi 30 phút. Học sinh vắng kiểm tra không có lí do chính đáng thì kết quả môn đó là không điểm

2.5. Phân công ôn tập, ra đề, chấm bài (đính kèm)

2.6. Phân công giáo viên coi kiểm tra lại (đính kèm)

3. Danh sách học sinh kiểm tra lại (đính kèm)

4. Xét duyệt và báo cáo công tác kiểm tra lại

- 20/8 /2021: Họp Hội đồng xét duyệt kết quả kiểm tra lại. Công bố kết quả kiểm tra lại. 

Nơi nhận:

-  Phó Hiệu trưởng ;

-  TTCM, GVBM ;

-  Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

Mai Hồng Phi

 
Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 66

Các tin khác