Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 08:41 24/04/2021  

Kế hoạch kiểm tra HKII và báo cáo kết quả kiểm tra HKII năm học 2020-2021

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

 
   

 


Số: 08 /KH-THCSPM

V/v kế hoạch kiểm tra học kì II và báo cáo kết quả HK II năm học 2020 – 2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              

 

Phong Mỹ, ngày 22 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

 KIỂM TRA HỌC KỲ II VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện Công văn số 136 /PGDĐT-THCS ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Phòng GD&ĐT Phong Điền về việc Hướng dẫn kiểm tra HKII và báo cáo kết quả kiểm tra cuối HKII năm học 2020-2021; Căn cứ vào quy trình hoạt động chuyên môn, Trường THCS Phong Mỹ hướng dẫn công tác kiểm tra học kỳ II và báo cáo kết quả kiểm tra cuối HKII năm học 2020 – 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                                                                                             

1. Mục đích

Đánh giá chính xác, công bằng quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy học và năng lực học tập của học sinh các lớp 6,7,8,9 trong học kỳ I của nhà trường. Thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để nhà trường đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của đơn vị, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.

  2. Yêu cầu:                 

- Bộ phận chuyên môn phải thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra các môn học theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. Đối với những môn Phòng GD&ĐT không tổ chức ra đề kiểm tra chung, bộ phận chuyên môn phải có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức biên soạn và sao in đề, tiến hành kiểm tra nghiêm túc theo đúng các yêu cầu của chương trình, cắt phách, tổ chức chấm an toàn, chính xác và công bằng, bảo mật tuyệt đối.

-Việc đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, công khai chia sẽ cho GV và HS và theo đúng thời gian quy định.

II. TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KÌ

1.      Nội dung và hình thức kiểm tra:

a) Nội dung và phân công ra đề kiểm tra

- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình đã quy định của môn học.

- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã xác định trong chương trình dạy học, không nằm trong chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Phạm vi câu hỏi kiểm tra: được tính đến tuần thứ 32 của chương trình học kì II.

- Phòng GD&ĐT ra đề thi các môn từ lớp 6 đến lớp 9: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD, Tin học, Hoá học ( lớp 8,9)

 -Trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Công nghệ . Hoàn thành trước 7/5/2021. (GV gửi đề về Lãnh đạo trường trước 1 tuần)

b) Hình thức câu hỏi kiểm tra

 - Các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và GDCD của lớp 9 kiểm tra theo hình thức tự luận.

- Môn Tin học 6,7,8,9 ra đề theo hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.

- Môn Tiếng Anh 6,7,8,9:

+ Thực hiện theo Công văn số 2142/SGDĐT-GDTrH ngày 06/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015.

+ Phòng sẽ ra đề phần thi viết, đọc, kiểm tra kiến thức ngôn ngữ chiếm tỉ lệ 70%, phần thi nói và nghe GV Anh văn chủ động về thời gian và đề thi. Kỹ năng nghe: Số câu hỏi nghe hiểu từ 5-10 câu/2 phần, thời gian làm bài từ 10-15 phút; điểm 1/10 điểm. Kỹ năng nói: điểm 2/10 điểm.

- Thời gian làm bài kiểm tra: 90 phút đối với các môn Toán, Ngữ văn; 45 phút đối với các môn còn lại.

2 Lịch và thời gian kiểm tra

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Thời gian bắt đầu làm bài

05/5/2021

Sáng

Ngữ văn 9

Ngữ văn 6

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Vật lý 9

Vật lý 6

45 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Chiều

Sinh học 7, Sinh học 8

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

GDCD 7, GDCD 8

45 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

06/5/2021

Sáng

Tiếng Anh 9

Sinh học 6

45 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Sinh học 9

Tiếng Anh 6

45 phút

08 giờ 45

08 giờ 50

Chiều

Vật lý 7, Vật lý 8

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

Địa 7, Địa 8

45 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

07 /5/2021

Sáng

Toán 9

Toán 6

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 30

Lịch sử 9

Lịch sử  6

45 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Chiều

Toán 7, Toán 8

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

Tin học 7, Tiếng Anh  8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

08/5/2021

Sáng

Địa lý 9

Địa  6

45 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học 9

GDCD 6

45 phút

08 giờ 45

08 giờ 50

Chiều

Ngữ văn 7, Ngữ văn 8

 

90 phút

 

13 giờ 30

13 giờ 35

Tiếng Anh 7, Hóa 8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

10/05/2021

Sáng

GDCD 9

Tin 8

45 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Tin học 9

Lịch sử 8

45 phút

08 giờ 45

08 giờ 50

Chiều

Lịch sử 7

Tin 6

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

3. Tổ chức kiểm tra và chấm bài

a) Tổ chức kiểm tra

 - Để việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan và công bằng, các trường THCS phải sắp xếp phòng kiểm tra với học sinh của nhiều lớp, có số báo danh với số lượng tối đa là 24 học sinh/phòng (phòng cuối không quá 28 học sinh) đối với tất cả các khối lớp. Lập danh sách học sinh được xếp theo mỗi môn thứ tự anphabet của tên học sinh. Số báo danh của học sinh các môn học được đánh từ 001 đến hết.

 Phải thực hiện việc tổ chức coi, chấm thi một cách khoa học, nghiêm túc.

- Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra học kỳ như thực hiện quy chế của một kỳ thi: Thành lập Hội đồng coi kiểm tra, bố trí giám thị (mỗi phòng 02 giám thị và các giám thị 3), lập các loại hồ sơ lưu trữ đầy đủ ( biên bản mở đề, biên bản diễn biến buổi kiểm tra, biên bản nộp bài, phương án đánh số báo danh…)

b) Tổ chức chấm bài

Sau khi kiểm tra, trường thực hiện cắt phách, tổ chức chấm đảm bảo thực hiện nguyên tắc chính xác, khách quan và công bằng. Kết quả kiểm tra phải được thống kê, phân tích, thông báo công khai; qua đó, xác định những giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

4. Đánh giá, xếp loại học sinh

 - Thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.

 - Công văn số 2642/BGDĐT-GDTrH ngày 04/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58.

5. Báo cáo kiểm tra cuối kỳ:

Sau khi kiểm tra xong các tổ trưởng tổng hợp điểm các môn báo cáo kết quả chậm nhất vào ngày 13/5/2001 bằng bản mềm qua địa chỉ email: thunguyen010110@gmail.com.

Mẫu báo cáo:

Môn

TSHS

   

Điểm dưới TB

 

Điểm trên trung bình

         

thi

dự thi

0 - 1

 

1,1 – 4,9

Cộng

5-8,9

9 -10

Cộng

   

SL

%

 

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

                             

6. Đăng ký, nhận đề kiểm tra

a) Đăng ký in sao đề, bài kiểm tra và giấy thi Phòng ra đề kiểm tra và in sao đến phòng thi: phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm

- Cô Thuý, Cô Hiên in ấn giấy kiểm tra A3, A4 theo chỉ đạo của Lãnh đạo trường.

b) Thời gian giao nhận đề thi: 14 giờ ngày 04/5/2021 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo ( Phó Hiệu trưởng, Cô Thuý).

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì còn vướng mắc đề nghị CBGVNV báo cáo về Lãnh đạo trường để được kịp thời hướng dẫn giải quyết./.

      

  Nơi nhận:

     - Như trên;

      - Phó Hiệu trưởng;

      - Các TTCM, VP;

      - Đăng tải website trường;

      - Lưu: VT, CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mai Hồng Phi

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 133

Các tin khác