Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch các hoạt động khác - Trường THCS Phong Mỹ

Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 05:33 21/05/2019  

19 KẾ HOẠCH KIỂM KÊ CUỐI NĂM HỌC 2018-2019 KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM KE

 PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

Số: 19/KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phong Mỹ,  ngày 20 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm kê tài sản tính đến ngày 31/5/2019

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-THCS ngày 20/5/2019 của Hiệu trưởng trường THCS Phong Mỹ về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tính đến 31/5/2019;

Hội đồng kiểm kê tài sản xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm kê tài sản cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

Nhằm kiểm kê lại tài sản, thiết bị ở đơn vị đến ngày 31/5/2019. Từ đó có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện việc sử dụng, bảo quản các tài sản, thiết bị, đồ dùng dạy học trong năm.

Làm cơ sở xác định nhu cầu mua sắm, sửa chữa, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài sản hiện có, khắc phục tình trạng lãng phí và xuống cấp tài sản, thiết bị.

2. Yêu cầu

Đánh giá đầy đủ số lượng, chất lượng, giá trị và nguồn vốn hình thành toàn bộ các trang thiết bị, cơ sở vật chất, sách giáo khoa, và các trang thiết bị có nguồn gốc Ngân sách, viện trợ, biếu tặng hiện có trong đơn vị .

3. Đối tượng và các bước tiến hành

a) Đối tượng

Tất cả các lớp học, phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng làm việc được giao quản lý tài sản, công cụ, thiết bị thuộc danh mục tài sản hiện đơn vị đang quản lý.

Toàn bộ tài sản hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước, có nguồn gốc từ ngân sách và nguồn khác(viện trợ, quà biếu, hiến tặng, do đóng góp của tập thể…)

b) Các bước tiến hành

Bước 1: Ngày 22/5/2019: Sắp xếp thu hồi, bố trí tài sản đúng chỗ quy định, đúng bộ phận, kiểm tra sổ sách, đánh giá phân loại theo các biểu mẫu tại các lớp, phòng làm việc.

Bước 2: 15h00, Ngày 23/5/2019: Hội đồng kiểm kê cử thành viên Hội đồng làm việc kiểm kê thực tế, tiến hành xác định nguyên giá, vào sổ sách, mẫu biểu kiểm tra đối chiếu, thống nhất đánh giá.

Bước 3: 0730, Ngày 24/5/2019: Hội đồng kiểm kê họp, tổng hợp, lập các mẫu biểu báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính gửi Hiệu trưởng, đề xuất tài sản cần thanh lý. Tiến hành niêm phong các phòng học, phòng bộ môn và những phòng không sử dụng trong hè.

III. Phương pháp kiểm kê

1. Trực tiếp cân, đo, đong đếm từng tài sản, thiết bị kết hợp phân tích, đánh giá thực trạng tài sản.

2. Xác định nguyên giá tài sản (gồm giá mua, các chi phí) nguồn gốc tài sản.

3. Xác định giá trị còn lại của các tài sản.

4. Lập biên bản kiểm kê theo mẫu, ghi tăng giảm trong hệ thống sổ của kế toán tài sản (ký xác nhận của cán bộ kiểm kê, đại diện đơn vị, người trực tiếp sử dụng).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Công tác tổ chức

a) Thành lập Hội đồng kiểm kê cấp Trường (có Quyết định); Hội đồng họp góp ý kế hoạch, phân công các thành viên trong Hội đồng.

b) Thành lập tổ kiểm kê, thông báo tới các nhóm, phòng làm việc về kế hoạch kiểm kê tài sản.

2. Phân công chuẩn bị

a) Chủ tịch HĐKK: Xây dựng kế hoạch kiểm kê diện tích nhà ở, đất đai, công trình, tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, thiết bị…

b) Văn thư, Kế toán, thiết bị, thư viện: chuẩn bị các mẫu biểu thống kê tổng hợp; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm kê.

c) Phó Chủ tịc HĐKK và các thành viên: Phân công trách nhiệm cho các thành viên của các nhóm tiến hành kiểm kê, lập biên bản. Sau khi kết thúc công việc kiểm kê, các thành viên kiểm kê tài sản có trách nhiệm nộp lại phiếu kiểm kê, biên bản kiểm kê tài sản cho thư ký.

Để thực hiện công tác kiểm kê tài sản kịp thời để có số liệu chính xác báo cáo Phòng GD&ĐT. Nhà trường yêu cầu Hội đồng kiểm kê tài sản, các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường để chỉ đạo

- Tổ trưởng (Để t/h);

- Đăng tải web trường;

- Lưu: VT.

 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM KÊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Mai Hồng Phi

Tải file 1  

Số lượt xem : 65

Các tin khác