Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch các hoạt động khác - Trường THCS Phong Mỹ

Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 08:11 12/09/2019  

Kế hoạch hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29/KH-THCS

    Phong Mỹ, ngày 10 tháng 9  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Năm học 2019-2020

 

Căn cư Hướng dẫn số 01/HD-PGDĐT ngày 10 tháng 9  năm 2019 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức(CBCCVC) trong các trường học năm học 2019-2020;

Căn cư Công văn số 25/LĐLĐ ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Liên đoàn Lao động huyên Phong Điền về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và Hội nghị Công đoàn năm học 2019-2020;

Trường THCS Phong Mỹ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 như sau:

I.       MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Hội nghị CBCCVC phải đảm bảo các nguyên tắc, hình thức và trình tự theo đúng quy định của Nhà nước. Thông qua hội nghị, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường năm học trước; tìm ra nguyên nhân của những thành công và hạn chế; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm, chủ yếu của năm học phù hợp với sự chỉ đạo của ngành và yêu cầu cụ thể của trường. Tạo ra không khí dân chủ, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu năm học; Xác định rõ trách nhiệm của mỗi thành viên cá nhân trong trường trong việc thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy hết khả năng trách nhiệm và nhiệt tình của mình, chăm lo xây dựng trường vững mạnh.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Thành phần chủ trì hội nghị

Chủ tịch đoàn:

Mai Hồng Phi, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

2. Nguyễn Thị Thu Nguyên, Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch CĐCS.

3. Hoàng Thị Hà, Chi ủy viên

Thư ký đoàn: 

1. Văn Kim, Thư ký Hội đồng – Tổ phó CM

2. Hoàng Thị Nhi, GV

2. Các bước hội nghị các cấp để tiến đến hội nghị toàn đơn vị

Bước 1 :  Hội nghị cán bộ cốt cán

Thời gian: 08h45 ngày 16/9/2019 (các thành viên tham dự nếu có tiết dạy thì bố trí dạy thay hoặc đổi tiết)

Thành phần: Cấp ủy, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng; Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; Bí thư chi đoàn, TPT; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân và các tổ trưởng CM.

Nội dung (Chuẩn bị cho Hội nghị chính thức)

1. Thông qua tóm tắt các dự thảo báo cáo.

a. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 (Thầy Phi chuẩn bị).

b. Báo cáo dự thảo hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế dân chủ Giao cho BCH Công đoàn cơ sở xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu có, Quy chế chi tiêu nội bộ cô Hiên tham mưu xây dựng, Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học thầy Phi, Tiêu chí chấm điểm thi đua giao cho BCH Công đoàn cơ sở xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu có.

c. Báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách, thu chi các nguồn tài chính khác của cơ quan (Kế toán chuẩn bị).

d. Báo cáo đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua năm học trước, xây dựng nội dung và chỉ tiêu thi đua năm học mới (Cô Nguyên chuẩn bị).

e. Báo cáo đánh giá kết quả công tác thanh, kiểm tra, thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan (Thầy Bảo chuẩn bị).

2. Thông qua chương trình và kế hoạch tổ chức hội nghị.

Bước 2 :  Hội cấp Tổ.

Thời gian: 13h30 ngày 19/9/2019

Thành phần: Toàn thể CB,CC,VC trong Tổ. Chủ trì hội nghị gồmTổ trưởng chuyên môn và Công đoàn. Cử một thư ký để ghi biên bản hội nghị.

Nội dung:

- Báo cáo của Tổ trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trước của tổ, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu của năm học mới.

- Báo cáo về thu chi ngân sách và các nguồn thu chi tài chính khác.

- Thảo luận về các báo cáo dự thảo của trường tại điểm 1 phần Nội dung của bước 1 Kế hoạch này.

- Tập hợp ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ gửi cho Hiệu  trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

- Đăng ký thi đua, chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn và lập các danh sách gửi về cô Nguyên phụ trách công tác thi đua trường.

Bước 3 : Hội nghị cấp trường.

Thời gian: 07h30 ngày 26/9/2019. (Dự kiến thời gian 2,5 tiếng đồng hồ)

Trang trí hội nghị: Tổ Văn phòng và thầy giáo Đoàn Văn Thăng

    

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG MỸ

 

HỘI NGHỊ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

                          Phong Mỹ, ngày 26 tháng 9 năm 2019

Thành phần tham dự Hội nghị

- Toàn thể CB,CC,VC và người lao động của đơn vị.

- Khách mời: Đại diện Lãnh đạo Phòng; Đại diện lãnh đạo địa phương cấp xã.

Chương trình hội nghị

a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu Chủ tịch đoàn điều hành Hội nghị.

b) Chủ tịch đoàn lên điều hành hội nghị.

- Mời  02 thư ký hội nghị.

- Thông báo nội dung, chương trình và thời gian hội nghị.

c) Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, trình bày cụ thể phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020

d) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra và đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm học mới.

e) Hội nghị thảo luận:

Nội dung tham luận các tổ:

Văn-Tiếng Anh: Việc đổi mới phương pháp và hình thức KTĐG.

Toán-Tin-Mỹ-Nhạc: Hưởng ứng Đề án Ngày Chủ nhật xanh, đồng hành với phong trào“Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” và xây dựng mô hình Trường học Xanh - Sạch – Sáng.

Lý-Hoá-Sinh-C.Nghệ: Việc triển khai dạy học theo chủ đề liên môm và đơn môn.

Sử -Địa-GDCD-TD: Việc triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho học sinh giai đoạn 2019-2021 theo nội dung chương trình phối hợp số 577 giữa Sở GD&ĐT với Sở VH&TT;

Các ý kiến phát biểu trực tiếp xây dựng và đề xuất các giải pháp, biện pháp.

f) Đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có).

g) Hiệu trưởng thay mặt chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến của lãnh đạo (nếu có) và trả lời làm rõ những vấn đề cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặt ra ở hội nghị cấp tổ và tại hội nghị đơn vị.

h) Hội nghị biểu quyết thông qua các chủ trương, giải pháp chính và các chỉ tiêu quan trọng của năm học mới.

i) Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị.

k) Thủ trưởng đơn vị thay mặt Chủ tịch đoàn tổng kết, chốt danh sách đăng ký thi đua tập thể và cá nhân năm học, bế mạc hội nghị.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN CHO HỘI NGHỊ

- Viết giấy mời (Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phong Mỹ): Cô Lan

- Chuẩn bị hội trường, trang trí: Chi đoàn, thầy Thăng, anh Lương

- Nước uống: Cô Thủy, Cô Lệ

- Văn nghệ: Thầy Phan Văn Thành, cô Thủy

- Tiếp khách: Lãnh đạo trường.

- Trang phục Nam: sơ mi đồng phục.

- Trang phục Nữ: áo dài đồng phục.

- Tiệc mừng thành công Hội nghị: Cô Lan, cô Kim Anh, cô Thúy.

IV. LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ BẰNG CÔNG NHẬN CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2013-2018.

1. Thời gian: 10h00 ngày 26/9/2019.

2. Thành phần: Đại biểu đại diện Phòng GD&ĐT, Đại biểu đại diện chính quyền địa phương; Nguyên Hiệu trưởng, quyền Hiệu trưởng nhà trường từ năm học 2000-2001 đến nay (Mốc thời gian tách trường THCS Phong Mỹ cũ thành 2 trường: Trường THCS Phong Mỹ và Trường THCS Phong Xuân); giáo viên giảng dạy tại trường đã về hưu.

3. Nội dung:

- Công bố Quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- Thông qua tóm tắt quá trình phát triển nhà trường từ năm học 2000-2001 đến nay và lời tri ân đối với thế hệ đi trước.

- Phát biểu của đại diện nguyên Hiệu trưởng của trường.

- Tặng hoa, quà và liên hoan thân mật.

V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị chịu trách nhiệm hoàn chỉnh nghị quyết, ký, đóng dấu và gửi về các tổ chuyên môn để thực hiện; gửi 01 bản kèm theo 02 danh sách đăng ký thi đua và thực hiện các chỉ tiêu công tác của cơ quan gửi về bộ phận Thi đua của Phòng GD&ĐT chậm nhất 07 ngày sau Hội nghị để Phòng theo dõi và tổng hợp (Qua đ/c Phan Văn Lộc- CV PGD ĐT)

2. Hiệu trưởng cùng với Ban Chấp hành Công đoàn đôn đốc, kiểm tra và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức; lên kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua nằm thực hiện nghị quyết hội nghị. Định kỳ 3 tháng 1 lần tổ chức giao ban, kiểm tra kết quả thực hiện nghị quyết, đồng thời có thể điều chỉnh, bổ sung những vấn đề cần thiết nhưng không trái với tinh thần của nghị quyết hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Lãnh đạo trường để được hướng dẫn thêm ./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Đăng tải web trường;

- Niêm yết phòng hội đồng;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mai Hồng Phi

Tải file 1  

Số lượt xem : 91

Các tin khác