Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch các hoạt động khác - Trường THCS Phong Mỹ

Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 05:47 28/09/2019  

Kế Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

ĐẢNG ỦY XÃ PHONG MỸ

CHI BỘ TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

*

Số: 41-KH/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Phong Mỹ, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

-

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW về việc quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Đảng ủy xã Phong Mỹ, về việc tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2022; Hướng dẫn số 57-KH/ĐU ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Đảng ủy xã Phong Mỹ, về việc tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã.

Chi bộ trường THCS Phong Mỹ xây dựng Kế hoạch Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đại hội là dịp để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên từ đầu nhiệm kỳ 2017-2020, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

2. Yêu cầu

Đại hội chi bộ phải được chuẩn bị chu đáo, diễn ra trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng. Đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất, thực hiện đúng nội dung và thời gian tổ chức Đại hội theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Tổ chức đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả lãnh đạo của chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2017-2020. Xây dựng và thảo luận những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện công tác bầu cử đúng theo quy chế bầu cử trong Đảng.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Nội dung:

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; xây dựng phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban chi ủy chi bộ.

- Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

- Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phong Mỹ nhiệm ký 2020-2025.

2. Thời gian tổ chức Đại hội

Đại hội trù bị 09h00 ngày 03/10/2019, Đại hội chính thức 13h00 ngày 04/10/2019.

3. Chương trình Đại hội

a) Đại hội trù bị

1. Thông qua nội dung chương trình đại hội

2. Bầu Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội

3. Thảo luận các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2022

b) Đại hội chính thức

Văn nghệ chào mừng 30 phút

1. Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội;

3. Liên đội chúc mừng đại hội.

4. Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.

5. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

6. Báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội.

7. Báo cáo chính trị

8. Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy.

9. Phát biểu ý kiến của đại diện Đảng ủy.

10. Chi bộ thảo luận, Đoàn chủ tịch tiếp thu, kết luận.

11. Bầu Ban chi ủy, bầu bỉ thư, bầu phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022.

12. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ.

13. Chi ủy mới lên nhận nhiệm vụ

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

15. Bế mạc, chào cờ

4. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu Ban chi uỷ, bí thư, phó bí thư.

a) Tiêu chuẩn chi ủy viên

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh tổ chức và sinh hoạt Đảng, kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có năng lực lãnh đạo nổi trội, có tinh thần đoàn kết, quy tập được cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công và được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Hiểu biết chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

b) Việc bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư:

Chi bộ có 15 đảng viên trong đó 14 chính thức, 01 dự bị; theo quy định bầu chi ủy gồm 3 thành viên (01 bí thư, 01 phó bí thư và 01 chi ủy viên).

Đại hội trực tiếp bầu Ban chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số Ban chi ủy.

c) Quy trình xây dựng nhân sự nhiệm kỳ 2020 -2022.

Thực hiện theo 5 bước tại Hướng dẫn số 57-KH/ĐU ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Đảng ủy xã Phong Mỹ, về việc tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã.

5. Về Đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu.

- Đoàn chủ tịch Đại hội:

Đ/c Mai Hồng Phi Bí thư chi bộ

Đ/c Nguyễn Thị Thu Nguyên Phó Bí thư chi bộ

Đ/c Hoàng Thị Hà Chi ủy viên.

- Đoàn thư ký hoặc thư ký Đại hội:

Đ/c Trịnh Xuân Lợi

Đ/c Phạm Thị Minh Phương

- Ban kiểm phiếu:

Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trung Trực Thư ký

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiếu thành viên.

6. Quy trình bầu cử Ban chi ủy khóa mới.

a) Quy trình bầu Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư:

Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ trước chuẩn bị danh sách nhân sự trên cơ sở danh sách đã được Ban thường vụ Đảng ủy phê duyệt để Đoàn chủ tịch báo cáo với Đại hội về số lượng Ban chi ủy khóa mới để Đại hội thảo luận và tiến hành đề cử, ứng cử thêm nếu có.

Đoàn chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử báo cáo trước Đại hội để xem xét quyết định.

Lập danh sách bầu cử

Bầu Ban kiểm phiếu, tiến hành bầu cử và tổng hợp công bố kết quả.

b) Việc bầu Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, hình thức bầu cử thực hiện bằng phiếu kín.

7. Duyệt nội dung chương trình Đại hội

a) Nội dung duyệt gồm:

- Dự thảo báo cáo chính trị;

- Kiểm điểm của Ban chi ủy chi bộ;

- Chương trình Đại hội;

- Danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.

* Thành phần duyệt:

- Ban thường vụ Đảng ủy xã

- Thành viên tổ công tác

- Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ.

- Thời gian: 08h00 ngày 01 tháng 10 năm 2019 (Các văn bản gửi về Thường vụ Đảng ủy ngày 30/9/2019).

8. Một số công việc sau Đại hội

- Sau khi tổ chức Đại hội chi bộ xong, chi bộ gửi các văn bản báo cáo về Đảng ủy gồm:

- Báo cáo chính trị của chi bộ (Báo cáo chính thức)

- Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy

- Nghị quyết Đại hội chi bộ.

- Tờ trình, Biên bản bầu Ban chi ủy, biên bản bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

- Danh sách trích ngang Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới.

9. Phân công nhiệm vụ 

a) Đ/c Bí thư chi bộ Mai Hồng Phi  

- Xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch tổ chức với Đảng bộ xã

- Chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Chi ủy

- Chuẩn bị nội nghị quyết đại hội chi bộ

- Nội dung khai mạc, bế mạc

b) Đ/c Phó Bí thư Nguyễn THị Thu Nguyên

- Chuẩn bị nội dung cho phần hướng dẫn thảo luận; Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội

 - Chỉ đạo công tác trang trí khánh tiết

 - Duyệt các báo cáo tham luận

- Biên bản bầu cử

- Phiếu bầu cử; Hòm phiếu bầu cử

c) Đ/c ủy viên Hoàng Thị Hà

- Chỉ đạo  Nước- tiếp khách 

- Chỉ đạo công tác hậu cần (liên hoan của chi bộ )

d) Đối với các đ/c Đảng viên chi bộ

- Dùng Thẻ đảng để biểu quyết

- Đồng phục nhà trường

e) Phân công thảo luận (Ngày 03/10/2019 duyệt bài tham luận với đ/c Phó bí thư chi bộ- Mỗi báo cáo trình bày không quá 5 phút- Đi thẳng vào vấn giải pháp)

- Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác phát triển đảng viên.

- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiếu – Tham luận về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh  - Tham luận về Vai trò của Công đoàn với việc vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua .

- Đồng chí Đoàn Ngọc Chinh - Tham luận về Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban chi ủy chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo chi bộ triển khai công tác tổ chức Đại hội theo hướng dẫn của Đảng ủy đến toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Ban chi ủy có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình, các bước tổ chức Đại hội chi bộ theo đúng thời gian quy định. Hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội.

Đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm tham gia Đại hội đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm thảo luận, đóng góp vào các nội dung của Đại hội theo đúng nguyên tắc, quy chế Đại hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trường THCS Phong Mỹ nhiệm kỳ 2020-2022. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị đảng viên phản ánh kịp thời về Ban chi ủy chi bộ để xin ý kiến chỉ đạo.

Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể đảng viên trong chi bộ./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;

- Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Mai Hồng Phi

Số lượt xem : 75

Các tin khác