Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 11:43 31/03/2014  

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
     
 
   

 

 

................, ngày .… tháng …. năm .….

 

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC

Đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2013 - 2014

 

Tên đề tài:.......................................................................................................................

I. Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên:                            Bí danh (nếu có):                Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quê quán:

- Nơi thường trú:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ hiện nay:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:

II. Sơ lược những đặc điểm, tình hình đơn vị: Nêu tóm tắt tình hình đơn vị, những thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ.

III. Mục đích yêu cầu của sáng kiến kinh nghiệm:

IV. Những giải pháp chính của sáng kiến sáng kiến kinh nghiệm

V. Nêu dự đoán, kết quả và ảnh hưởng có sức lan tỏa trong phạm vi toàn huyện mà sáng kiến có thể mang lại:

VI. Kết luận

                                                           

XÁC NHẬN, XẾP LOẠI HĐKH TRƯỜNG

Xếp loại: ......

( Ký tên, dóng dấu)

 

NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN

( Họ tên và chữ kí)

 

XÁC NHẬN, XẾP LOẠI CỦA HĐKH HUYỆN

 Xếp loại: ...............

                                                    CHỦ TỊCH HĐKH

 

Tải file

Số lượt xem : 2131

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác