Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 19 tháng 11 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tài liệu

Tài liệu

Cập nhật lúc : 00:38 14/10/2013  

Phiếu đánh giá nhận xét của HT về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của GV

Tải file

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 
   

 


Phong Mỹ, ngày … tháng … năm 20……

                                                                                                                                                                                                          

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG

VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CỦA GIÁO VIÊN

Họ và tên giáo viên: ………………………………………..Năm sinh:.....................

Hệ đào tạo:…………………………………………...Năm vào ngành:.....................

Môn dạy: ………………….Dạy lớp: ............................................................................

Nhiệm vụ được phân công:..............................................................................................

 

I.  Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống :

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

2. Việc chấp hành quy chế chuyên môn của ngành, nội quy cơ quan:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

3. Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

4. Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

5.Tinh thần đoàn kết trung thực trong công tác:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

6. Quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

7. Không bạo hành và không xúc phạm thân thể học sinh:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

8. Thực hiện các nhiệm vụ được giao ( quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, kết quả giảng dạy, giáo dục và công tác khác ):

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II.  Thực hiện công tác khác :

  1. Công tác chủ nhiệm (nếu có):

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

  1. Tham gia giáo dục học sinh :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

  1. Thực hiện công tác khác được phân công (Ghi rõ phân công nhiệm vụ gì?, Tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao,..)

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

Xếp loại :

 

Phẩm chất chính trị:…………………………………

-  Công tác khác: ……………………………………...

 

 

GIÁO VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phong Mỹ, ngày … tháng … năm 20……

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)