Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch các hoạt động khác - Trường THCS Phong Mỹ

Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 16:13 07/10/2019  

KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/QĐ-THCS

Phong Mỹ, ngày 03 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

Công tác kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2019-2020

 
   

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 260/PGDĐT-THCS ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Phong Điền hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp trung học cơ sở năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 268/PGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học,

Trường THVCS Phong Mỹ xây dựng công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên của Hiệu trưởng nhà trường; là chức năng thiết yếu của công tác quản lý. Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giúp Hiệu trưởng đánh giá tiến đô thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.

2. Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để Hiệu trưởng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy tổ chức, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh kế hoạch, quá trình công tác nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.

3.Công tác kiểm tra nội bộ của trường phải được thực hiện trên nguyên tắc: Hiệu trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước ) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để ban kiểm tra nội bộ kiểm tra, để ban thanh tra nhân dân giám sát).

4. Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân, tổ chức mình.

5. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ đều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo qui định của điều lệ, qui chế để làm hồ sơ minh chứng.

Tải file 1  

Số lượt xem : 47

Các tin khác